Brandskyddsarbete

Förvaltning – information om brandskydd

En del av vår förvaltningstjänst är systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Här berättar vi mer om detta.

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att man som fastighetsägare ska känna till vilket brandskydd som finns i fastigheten och hur man ska kunna upprätthålla detta i det långa loppet. Det är dessutom viktigt att all personal har den kunskap som behövs och ska vara förberedda om det börjar brinna i fastigheten.

underhåll av innergård

Viktigt med ett systematiskt brandskyddsarbete

Ett systematiskt brandskyddsarbete är en viktig del av förvaltningen och kan ses som ett sätt att ha ordentlig ordning på det livsviktiga brandskyddet. Fastighetsägaren och alla verksamhetsutövare behöver ha en gemensam och organiserad plan samt tydlig och noggrann dokumentation, kontroll och uppföljning av brandskyddsarbetet.

SBA påminner på många sätt om ”kusinen” systematiskt arbetsmiljöarbete och kan integreras i andra lednings- och kvalitetssystem.

Enligt svensk lag är det fastighetsägaren och den som bedriver verksamhet i lokalerna ansvaret för brandskyddet i fastigheten. Det innebär att det är de som har ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att förhindra de skador som kan uppstå till följd av en brand.

Viktigt att skriva ett tydligt och detaljerat avtal

Vilka delar som de olika parterna har ansvar om när det handlar om brandskydd bör fastställas i ett avtal. Det är viktigt att vara tydlig så att alla har klart för sig hur fördelningen av ansvaret ska vara. Finns det osäkerhet kring vem som har detta ansvar så kan det bli problem.

Alla byggnader och anläggningar ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete, även om det kan handla om varierande omfattningar. I en privatbostad som en villa eller lägenhet kan det räcka med en brandvarnare och en brandsläckare eller någon annan typ av brandsläckning.

Det systematiska brandskyddsarbetet blir successivt större beroende på vilka risker som verksamheten eller byggnaden medför. I vissa byggnader och anläggningar kan konsekvenserna av en brand bli särskilt stora. Där ska det upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet som sedan ska skickas in till kommunen där den aktuella fastigheten är byggd.

Vi hjälper dig med brandsäkerheten för hyresgästernas trygghet